SHOP

INFORMATION

Køb CO2

SODASTREAM VILKÅR OG BETINGELSER - CYLINDERKONKURRENCE I DANMARK

Konkurrencen er ikke købsbetinget. Denne konkurrence ("Konkurrencen") sigter mod besigtigelse og deltagelse udelukkende i Danmark, og den vil blive udlagt og evalueret i henhold til gældende lovgivning i Danmark.  Fortsæt venligst ikke, hvis du ikke er statsborger i Danmark på tidspunktet for deltagelsen eller ikke er berettiget til deltagelse i Konkurrencen, jf. sektion 3 herunder. 

 1. Sponsor: Sponsor for Konkurrencen er SodaStream Denmark Branch Strandvejen 70, 2. Sal, 2900 Hellerup, Danmark. Virksomhedsoplysninger (CVR): 34453381, momsnummer: DK 34453381. E-mail: info@sodastream.dk ("Konkurrencesponsor" eller "SodaStream"”).
 1. Konkurrenceperiode: Konkurrencen løber fra d. juli 2023 og slutter d. 30. november 2023, klokken 11:59 ("Konkurrenceperioden"). Bemærk venligst, at SodaStream forbeholder sig retten til at ændre Konkurrenceperioden ved at opdatere landingssiden (www.sodastream.dk/pages/cylinder-competition-registration) og Konkurrencens side for vilkår og betingelser (www.sodastream.dk/blogs/legal/register-to-win-competition-terms-conditions). Konkurrencen har ni (4) tilmeldingsperioder, som er skitseret i skemaet herunder:

  

TILMELDINGS PERIODE

STARTDATO OG TIDSPUNKT

SLUTDATO 11:59:59

ANSLÅET TRÆKNINGSDATO

ANTAL VINDERE, DER TRÆKKES

1

1. juli 2023 kl. 12:00

31. august 2023

3. september 2023

1

2

1. september 2023 kl. 12:00

30. september 2023

3. oktober 2023

1

3

1. oktober 2023 kl. 12:00

31. oktober 2023

3. november 2023

1

4

1. november 2023 kl. 12:00

30. november 2023

3. december 2023

1

 

 1. Berettigelse: Konkurrencen er åben for deltagelse for personer, som er bosiddende i Danmark, og som er fyldt 18 år. Konkurrencen er ikke åben for deltagelse for direktions- og bestyrelsesmedlemmer, ansatte, repræsentanter og forhandlere af SodaStream, deres respektive modervirksomheder, datterselskaber og søsterselskaber, og hvis gældende, deres reklame- eller promotionbureauer, konkurrencedommere, leverandører af konkurrencepræmier eller andre virksomheder involveret i udvikling, produktion eller distribution af materiale til Konkurrencen (samlet benævnt "Konkurrenceenheder"), og medlemmer af deres nærmeste familie (uanset hvor de er bosiddende ) eller personer fra samme husstand (uanset om disse er beslægtede eller ej). I de officielle regler ("Reglerne") dækker "nærmeste familie" over forældre, børn, søskende og ægtefæller.
 1. Sådan deltager du: Ønsker du at deltage, bedes du scanne QR-koden, der er placeret på cylinderens hals. Du kan også besøge vores hjemmesider https://sodastream.dk/pages/cylinder-competition-registration. Enhver gyldig registrering giver tilladelse til én (1) tilmelding pr. platform pr. måned pr. person (hvilket giver hver person mulighed for at vinde én (1) præmie i hele konkurrencens varighed). Alle tilmeldte skal udfylde en gyldig registrering for at være berettiget til at vinde. Deltagere skal udfylde alle påkrævede felter, i modsat fald vil tilmeldingen betragtes som værende ufuldstændig og ikke opfylde kravene for deltagelse. 
 1. KONKURRENCEN ER IKKE KØBSBETINGET. Konkurrencen er på ingen måde betinget af køb af produkter hos SodaStream og forbedrer ikke deltagerens vinderchancer.
 1. Præmier og trækninger: Præmien er "Et års forbrug af kulsyre", hvilket svarer til, at vinderen får 10 refills af kulsyrecylindere i en periode på 12 måneder efter at have modtaget en vinderbesked fra  Præmiens samlede værdi er 999 DKK.

  Der er i alt 4 præmier.

  Cylinderen forbliver til enhver tid SodaStreams ejendom og stilles til rådighed under licens. Se venligst information om SodaStreams ombytning af cylindere her: https://support-dk.sodastream.com/hc/da/categories/9391951197339-Gasp%C3%A5fyldning. På vores hjemmeside kan du indhente yderligere detaljer om, hvordan du ombytter og returnerer tomme SodaStream kulsyrecylindere. 

Præmier kan ikke overdrages og skal accepteres som tildelt. Det er ikke muligt at foretage nogen former for ombytning, medmindre SodaStream skønner det.

Der er en begrænsning på én (1) præmie pr. person i Konkurrencens varighed. Der vil ikke blive uddelt bonuspræmier. Tilmeldinger overføres ikke til efterfølgende GIVEAWAYS ELLER TRÆKNINGER.

 1. Sådan får du din præmie: I løbet af Konkurrencens varighed (juli-november 2023) vil 1 vinder blive udvalgt af repræsentanter fra SodaStream ved vilkårlige trækninger hver måned omkring de anslåede trækningsdatoer som angivet ovenfor. Vinderen får besked via e-mail. Der trækkes i alt 4 vindere, jf. trækningsdatoerne i sektion 2.

  Vinderne vil af SodaStream blive bedt om at sende en direkte besked til SodaStream til e-mailadressen (
  info@sodastream.dk), som beviser, at man er bosiddende i Danmark. E-mailen skal også indeholde kontaktoplysninger, så præmien kan overdrages, inklusive, men ikke begrænset til fulde navn, adresse, e-mailadresse, hvilken type maskine man har, samt telefonnummer. Det er vinderens ansvar at kontakte SodaStream som angivet inden 21 dage efter modtagelse af vinderbeskeden og oplyse gyldig adresse, telefonnummer og e-mailadresse, ellers vil vedkommende miste sin præmie, hvorefter der trækkes en ny vinder. 
 1. Hvis en potentiel vinder viser sig ikke at opfylde kravene, afviser at modtage en præmie, ikke kan lokaliseres eller ikke svarer/overholder ovenstående krav inden 21 dage efter modtagelse af vinderbeskeden, vil den potentielle vinder blive diskvalificeret, og retten til præmien bortfalder. SodaStream kan derefter helt efter eget skøn trække en anden vilkårlig berettiget deltager, som SodaStream eller repræsentanter herfra vil forsøge at kontakte, og som vil være underlagt reglerne for diskvalifikation efter samme betingelser. SodaStream kan ikke holdes ansvarlig for forgæves forsøg på at underrette en potentiel vinder. Alle uafhentede præmier i løbet af Konkurrenceperioden vil ikke blive uddelt.
  Ikke senere end 30 dage efter konkurrencens slutdato (30.12.2023) vil det fremgå på konkurrencesiden (sodastream.dk/pages/cylinder-competition-registration), at konkurrencen er afsluttet, og vinderne er fundet. Ønsker du at modtage en komplet liste over vinderne inden for ni (9) måneder efter afslutningen på konkurrenceperioden, så fremsend venligst en frankeret svarkuvert til SodaStream, SodaStream Denmark Branch, Strandvejen 70, 2. Sal, 2900, Hellerup, Danmark. info@sodastream.dk

 

 

 1. Generelle betingelser gældende for alle præmier: Præmier bliver kun leveret til vindere, som er blevet bekræftet og har overholdt Reglerne. Præmier vil blive leveret til vinderens adresse som oplyst i registreringen til Konkurrencen. Der vil ikke blive leveret til postboks-adresser. SodaStream kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle ikke leverede forsendelser, som post- eller leveringsfirmaer returnerer uden en videreforsendelsesadresse. SodaStream kan ikke holdes ansvarlig for præmier efter levering af disse. Vinderne har selv ansvar for tab eller fejl på præmie efter leveringen. SodaStream afholder leveringsomkostningerne. Præmier skal accepteres som tildelt og kan ikke udskiftes, overdrages, byttes eller ombyttes til kontanter, undtaget hvis SodaStream skønner det. SodaStream forbeholder sig retten til enhver tid at tildele eller udskifte præmien eller dele heraf til lignende eller en præmie af større værdi, inklusive, uden begrænsning, en kontant præmie.

Supplerende GENERELLE betingelser for deltagelse:

 1. Ved deltagelse anerkender deltagerne (i) at overholde Reglerne samt alle berettigelseskrav og (ii) accepterer desuden at være bundet af beslutninger truffet af SodaStream og/eller SodaStreams dommere efter deres eget skøn, hvilket er endeligt og bindende i alle henseender gældende for Konkurrencen, inklusive, uden begrænsning, berettigelse, gyldighed, indhold og/eller diskvalificering af deltagelse. SodaStream forbeholder sig retten til at diskvalificere deltagere, som ikke har overholdt Reglerne.
 1. Ethvert forsøg fra en deltager eller anden person på bevidst at beskadige en hvilken som helst hjemmeside eller underminere lovlig afholdelse af Konkurrencen, inklusive, men ikke begrænset til, ethvert svigagtigt krav er en overtrædelse af strafferetlige og civile love. Skulle der ske et forsøg på dette, forbeholder SodaStream sig retten til at søge midler og erstatning fra en sådan person efter lovens højeste straframme, herunder retsforfølgelse. Deltagere, som er involveret i nogen af disse aktiviteter, vil blive diskvalificeret og miste retten til alle vundne præmier.
 1. Alle data indsamlet i forbindelse med Konkurrencen ejes af SodaStream. Tilmeldinger foretaget via script, makro, robot, programmering eller anden form for automatisering er forbudt og vil medføre diskvalificering.
 1. Hvis der opstår en tvist angående ophavsmanden til en online tilmelding, vil tilmeldingen blive anset for at være indsendt af den autoriserede ejer af den e-mailadresse, som blev angivet på tidspunktet for tilmeldingen. Den autoriserede ejer er defineret som en fysisk person, der har fået tildelt en e-mailadresse via en internetudbyder eller anden online udbyder af tjenester eller andre organisationer med ansvar for tildeling af e-mailadresser for det domæne, som er associeret med den indsendte e-mailadresse.
 1. Som en betingelse for deltagelse accepterer deltagere: (a) at friholde SodaStream og Konkurrenceenheder og deres respektive direktions- og bestyrelsesmedlemmer, ansatte og forhandlere for ethvert ansvar, tab og skader opstået i forbindelse med misbrug af alle præmier;  (B) ethvert krav og tildelinger skal begrænses til faktiske afholdte omkostninger, eksklusive advokat- og sagsomkostninger. Denne ekskludering eller begrænsning af ansvar gælder ikke i det omfang, en gældende lov forbyder en sådan ekskludering eller begrænsning af ansvar.
 1. I det omfang - det er tilladt i henhold til gældende lovgivning og med forbehold for eventuelle bestemmelser i en sådan gældende lov - må SodaStream efter eget skøn og uden ansvar aflyse Konkurrencen helt eller delvist eller ændre eller stille den i bero til hver en tid, hvis bedrageri, tekniske fejl, herunder fejl på en hvilken som helst netværksserver eller hardware, virus, bugs, fejl i programmering eller kommunikation eller enhver anden fejl eller andre årsager, som er uden for SodaStreams kontrol, ødelægger administrationen, integriteten eller sikkerheden af Konkurrencen, eller hvis enhver anden faktor er til hindring for afviklingen af Konkurrencen som påtænkt i Reglerne. SodaStream forbeholder sig retten til dette uden varsel, kun undtaget af lovgivningskrav. I tilfælde af at Konkurrencen afbrydes tidligt, vil en notits blive uploadet online, og en vilkårlig trækning, så præmier(ne) kan tildeles, vil blive afviklet blandt alle gyldige tilmeldinger modtaget før tidspunktet for afbrydelsen. Under ingen omstændigheder vil antallet af uddelte præmier overstige det tilgængelige antal præmier, som er angivet i Reglerne.  I tilfælde, hvor en given trækning bliver stoppet, afbrudt eller ikke afvikles af en hvilken som helst grund i løbet af Konkurrenceperioden, forbeholder SodaStream sig retten til efter helt eget skøn at genoptage afviklingen af trækningerne, så snart det er inden for rimelighedens grænser efter enhver afbrydelse eller ophør af sådanne trækninger, eller i slutningen af Konkurrenceperioden.
 1. SodaStream og Konkurrenceenheder tager forbehold for, at adgangen til Konkurrencens hjemmeside i Konkurrenceperioden kan være udsat for forstyrrelser og fejl. SodaStream og Konkurrenceenheder er ikke ansvarlige for følgende problemer:
  (a) mistede, afbrudte, utilgængelige eller lukkede netværk, servere, satellitter, internetudbydere, hjemmesider eller anden forbindelse, tilgængelighed eller adgangsproblemer, som opstår i forbindelse med eller under Konkurrencen eller
  (b) fejlagtig kommunikation, sjuskede, forvrængede, forsinkede eller fejlbehæftede transmissioner i relation til computer, telefon eller kabler eller funktionsfejl på hardware eller software, nedbrud eller vanskeligheder; eller
  (c) fejl på PC'er og/eller software og hardwarekonfigurationer,

(d) enhver teknisk funktionsfejl, nedbrud eller vanskeligheder; eller
(e) den fejlagtige eller unøjagtige indsamling af information eller mangel på indsamling af enhver information i forbindelse med Konkurrencen; eller 
(f) beskadigelse af en brugers system forårsaget af deltagelse i Konkurrencen eller download af enhver information, der er nødvendig for deltagelse i Konkurrencen.

 1. Konflikter/uoverensstemmelser: I tilfælde af en konflikt mellem alt gældende indhold i Konkurrencen indeholdt i Reglerne og alt gældende indhold i Konkurrencen indeholdt i reklamemateriale (inklusive, men ikke begrænset til online, salgssteder, fjernsyn og trykte reklamer, salgsfremmende emballage og andre salgsfremmende medier) har indholdet i Konkurrencen som anført i Reglerne altid forrang.
 1. Gældende lovgivning: Konkurrencen er underlagt lovgivningen i Danmark. Alle stridspunkter og spørgsmål vedrørende udførelse, gyldighed, fortolkning og håndhævelse af Reglerne eller deltagernes og SodaStreams rettigheder og forpligtelser i forbindelse med Konkurrencen bestemmes og fortolkes udelukkende i overensstemmelse med selvstændig lovgivning i Danmark, undtaget international privatret. Alle deltagere er underlagt retssystem og værneting i Danmark samt alle domstole, som har beføjelser til at behandle ankersager fra disse.

 

 1. Ugyldighed: Ugyldigheden eller manglende håndhævelse af enhver bestemmelse i Reglerne påvirker ikke gyldigheden eller håndhævelse af nogen andre bestemmelser. I de tilfælde, hvor en given bestemmelse er vedtaget som værende ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves eller er ulovlig, forbliver Reglerne fortsat gældende og skal fortolkes i overensstemmelse med deres vilkår, som om den ugyldige eller ulovlige bestemmelse ikke var indeholdt heri.

 

 • Persondata og information: Persondata og information, som indsamles, bruges til persondatabehandling af SodaStream for at administrere deltagelse i Konkurrencen. Retsgrundlaget er kontrakt (deltagelse i Konkurrencen), samtykke (abonnement på marketingkommunikation via e-mails), legitim interesse (overholdelse af betingelser for deltagelse og håndtering af klager) og juridisk forpligtelse (svar på forespørgsler fra relevante myndigheder). Persondata og information, som indsamles, er essentiel for denne databehandling med henblik på at administrere Konkurrencen. Persondata og information i relation til Konkurrencen bliver gemt i henhold til gældende lovgivning.

Ved at tilmelde sig SodaStreams marketingkommunikation via e-mail forstår og accepterer deltagerne, at SodaStream må bruge og videregive informationen til fremtidige reklame- og marketingformål, underlagt enhver gældende lov om privatlivets fred. SodaStream må sende direkte marketingkommunikation til deltagerne angående aktiviteter hos SodaStream. Deltagerne kan til enhver tid afmelde marketingkommunikation ved at bruge afmeldingslinket i forhold til egne præferencer eller i overensstemmelse med SodaStreams privatlivspolitik.

Persondata kan blive indsamlet, brugt eller videregivet til SodaStreams tilknyttede selskaber og tredjepart serviceudbydere uden for EU's grænser. Vi vil altid tage de nødvendige skridt for at sikre, at videregivelsen af persondata sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning og omhyggeligt administreres for at beskytte deltagernes rettigheder og interesser, og at overførsler er begrænset til de lande, der er anerkendt som havende et tilstrækkeligt niveau af retlig beskyttelse, eller hvor vi kan være overbeviste om, at alternative ordninger er på plads for at beskytte individets rettigheder.

For mere information om, hvordan SodaStream behandler persondata, og hvordan man kan udøve sine rettigheder, henviser vi til SodaStreams generelle vilkår og betingelser og privatlivspolitik, som kan findes her: https://sodastream.dk/pages/legal-terms#1566839046785.

 

 

 1. SodaStream forbeholder sig retten til under rimelige forhold at ændre disse regler, aflyse, afbryde eller standse Konkurrencen med rimelig varsel, hvis dette skønnes nødvendigt.